Gallery 4

Artwork / Зургийн ажил

Gallery 3

Falconers at School / Сургуулийн зочидоор Махчин шувуу сургагчид

Gallery 2

Students and Falcons / Сурагчид ба шонхорууд

Gallery 1

Visiting Mongolian Artificial Nests / Монголын бүс нутагт байрлах хиймэл үүрэнд зочилох